هرچه هست از برکت خداست

هرچه هست از برکت خداست
@ali.673727