اینجا متن ها احساس دارند!

اینجا متن ها احساس دارند!
@farzan.seify

God OF Feel...2+2=5!!! تنها باش... اما با خدا باش پادشاهی کن... 🔵Tohin 💯% Fori Block ❌🔵 👑Boy kurd👑 .....سرشار ازعـــــــــشق باش خالی از هوس....