مافیای شعر 🌾

مافیای شعر 🌾
@mafiaye_sher

👑 بهترین شعرهای پارسی 🔐 کپی با تگ برای صفحه های شعر 📛دایرکت 📢 طراح های عزیز ... تگ بفرمایید✌ 👀توهین و تبلیغ =بلاک😈 💫 ما اینجاییم! ️ ↙️💕