چون طرفدار این بازیگرم‌ برای بار دوم میپرسم اگر توهین کنید مجبور میشم پستو پاک‌ کنم ،، بخدا فقط یه نظر سنجیه سادس همین دعوا و فحش نداره که دیگه ام‌ نمیپرسم اونم چون این بازیگر رو دوس دارم همین 😊😍 بعدم والا بلا من که ادعای زیبایی ندارم و خاک پای هتونم اما انقدر نگین عملی توروخدا والا من یه بینی فقط عمل کردم ☺ پولشو نداریم اصلا 😀

  • چون طرفدار این بازیگرم‌ برای بار دوم میپرسم اگر توهین کنید مجبور میشم پستو پاک‌ کنم ،، بخدا فقط یه نظر سنجیه سادس همین دعوا و فحش نداره که دیگه ام‌ نمیپرسم اونم چون این بازیگر رو دوس دارم همین 😊😍 بعدم والا بلا من که ادعای زیبایی ندارم و خاک پای هتونم اما انقدر نگین عملی توروخدا والا من یه بینی فقط عمل کردم ☺ پولشو نداریم اصلا 😀
  • 2017-11-26 14:50:41

2,227 Comments:

9,890 Likes: