# بهنظر میاد لی مینهو ۱۵ مارچ به دوره آموزشی ارتش میپیونده یک کمپانی به طرفدارا قول داده شرایطی مهیا میکنه که روز۱۵ ام مارچ که روز اعزام مینهو هست کنار مینهو داخل مرکز آموزشی بشن و برای این کار ازونها پول گرفته برای ۱نفر ۴۷۰دلار برای ۲یا۳نفر۵۶۰ دلار و برای ۴نفر ۶۶۰ دلار میگرفته گفته میشه این شرکت برای سربازی سلبریتی های دیگه هم این کار رو کرده و برای فنای کره ای و چینی شرایطی رو مهیا کرده آژانس مینهو گفته " با اینکه این مسئله مستقیما به آژانس آسیب نمیزنه اما این تجارت با نام لی مینهو پیش رفته و ما اقداماتی انجام خواهین دادیم.یا از طریق اطلاعیه یا روش های دیگه" #sdf #leeminho #سربازی

  • # بهنظر میاد لی مینهو ۱۵ مارچ به دوره آموزشی ارتش میپیونده یک کمپانی به طرفدارا قول داده شرایطی مهیا میکنه که روز۱۵ ام مارچ که روز اعزام مینهو هست کنار مینهو داخل مرکز آموزشی بشن و برای این کار ازونها پول گرفته برای ۱نفر ۴۷۰دلار برای ۲یا۳نفر۵۶۰ دلار و برای ۴نفر ۶۶۰ دلار میگرفته گفته میشه این شرکت برای سربازی سلبریتی های دیگه هم این کار رو کرده و برای فنای کره ای و چینی شرایطی رو مهیا کرده آژانس مینهو گفته " با اینکه این مسئله مستقیما به آژانس آسیب نمیزنه اما این تجارت با نام لی مینهو پیش رفته و ما اقداماتی انجام خواهین دادیم.یا از طریق اطلاعیه یا روش های دیگه" #sdf #leeminho #سربازی
  • 2018-03-13 07:15:12

33 Comments:

1,438 Likes: