نامردیه.... که میدونی دوسِت دارم ولی عذابم میدی.... #مرتضی #غمگین #ناراحت #نامرد

5 Comments:

183 Likes: